توضیحات فصل رقابتی جدید دوتا 2
با خبر اینکه valve قرار است تعمیرات اساسی برای سیستم اساسی مسابقاب سال در 18-2017 کند. دوتا 2 دارد یک قدم برای ثبات دادن صحنه رقابتی برمیدارد. این قدم با امتیاز هایی همراه است که به راه یافتن به دور مقدماتی مسابقات در سال 2018 کمک میکند.
تا همین چند وقت پیش صحنه رقابتی دوتا 2 کاملا از valve جدا بود و تورنومنت های بزرگی برگذار نمیشد تا اینکه در سال 2015 کمپانی valve اعلام کرد که قرار است یک تورنومنت 3 میلیون دلاری در این سال برگذارکند. این کار valve باعث به وجود امادن سیستم اساسی یا major system شد.
این سیستم باعث برگذاری مسابقات با جایزه های چند میلیون دلاری شد و باعث پدید امادن بسیاری از تیم های بزرگ حال حاضر شد.
همانطور که گفتیم valve در حال تعمیر این سیستم است و گفته میشود در اینده باعث میشود
تیم های بزرگ به مسابقات خیلی بیشتری بروند و همچنین باعث شود این نوع تورنومنت ها بیشتر شناخته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید